Предстоящи събития

Последни коментари

  Архив

  Категории

  Абонирайте се за нашите новини

  Get new posts by email
  14.06.2024

  Ресурси

  ЗАКОН за народните читалища

  Обн., Държавен вестник, бр. 89 от 22.10.1996 г., изм., бр. 95 от 21.10.1997 г., бр. 90 от 15.10.1999 г., бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила от 1.04.2005 г., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 25.11.2005 г., бр. 108 от 29.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 42 от 5.06.2009 г., изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., бр. 47 от 22.06.2010 г., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г.


   

  Въпроси и отговори свързани с прилагането на Закона за народните читалища

  Народните читалища са първите и най-старите организирани структури на гражданското общество в България. Те са уникални по своята същност граждански доброволни обединения, появили се далеч преди всички познати днес неправителствени организации, заемащи особено място в нашата историята и имащи съществена роля за утвърждаване ценностите на гражданското общество у нас.

  Читалищата са безспорно припознати от българското общество като устойчиви културни институции, които имат специфична мисия за съхранение и развитие на традиционните ценности на нацията. В съвременните условия, запазвайки своята социална легитимност и гъвкавост, простирайки се на територията на цялата страна читалищата те са призвани да откликнат на новите потребности на българското общество.

  Добрата правна рамка за българските читалища е предпоставка за пълноценното продължаване на мисията на тези организации като пазители на националната култура и идентичност в контекста на предизвикателствата на днешния ден, свързани с новите информационните технологии, модерните средства на комуникация и глобалното общуване. Последните промените в правната уредба на читалищата имат за цел точно това, да придадат модерност на техния облик, да направят техните цели и функции актуални, да създадат условия за тяхната организационна стабилност, да въведат прозрачност и отчетност в тяхната дейност. Измененията и допълненията на Закон за народните читалища от 2009 г. не променят коренно уредбата действала от 1996 г. досега, а се стремят да я усъвършенстват, да попълнят доказалите се от практиката празноти, да прецизират правилата и сроковете, свързани с планирането и отчитането на дейността на читалищата.

  Настоящото издание си поставя задачата да разчете всички нови моменти в правната рамка на българските читалища, да ги разтълкува и да обясни техните практически измерения. То включва пълния текст на Закона за народните читалища с неговите последни изменения и допълнения, както и отговор на всички онези въпроси, които произтичат от промените на правната рамка, които възникват при първоначалния прочит на закона или които биха могли да се появят при неговото приложение. Единствената цел, която изданието има, е да подпомогне българските читалищата в дейността им по спазването и изпълнението на Закон за народните читалища и да улесни работата на органите и институциите, работещи по неговото приложение. Същото не претендира за изчерпателност, поради факта че в процеса по прилагане на закона вероятно ще възникнат множество други въпроси, които ще бъдат обект на допълнителни тълкувания и разработки.


   

  ЗАКОН за обществените библиотеки